جلا

اين لاك بر پايه رزين آلكيد بوده و به عنوان لايه رويه در قالب يك سيستم محافظتي براي سطوح بيروني يا دروني سازه هاي چوبي در محيط هاي صنعتي و ساختماني  بكار مي رود.