روغنی براق

رنگهاي آلكيدي (روغني) براق با براقيت بالا ، بر پايه رزين آلكيدي بلند روغن مخصوص شرايط جوي خشك تا شرجي فرموله شده است .اين رنگها پوششهاي مقاومي براي كاربردهاي داخل و خارج ساختمان مي باشند و علاوه بر آن براي مصارف خانگي مناسب بوده و براحتي قابل اعمال است.