بازارهای صادراتی

گروه صنعتی اترک شیمی بزرگترین صادر کننده رنگ کشور بوده و طی 2 سال متناوب عنوان صادر کننده نمونه کشوری و طی 9 سال متوالی صادر کننده نمونه استانی را کسب نموده است.

این شرکت محصولات خود که رنگ های ساختمانی در انواع مختلف رنگ روغنی٬ پوشش زیرین و... می باشد٬ را به کلیه کشورهای آسیای میانه٬ افغانستان٬ افریقا و چین صادر می کند.

میزان صادرات محصولات این شرکت در سالهای 84 الی 88 به شرح ذیل می باشد.
  • سال 84 : $ 12492197 معادل 8046 تن رنگ های ساختمانی
  • سال 85 : $ 20944825 معادل11102 تن رنگ های ساختمانی
  • سال 86 : $ 23846946 معادل 12289 تن رنگ های ساختمانی
  • سال 87 : $ 31216963 معادل 12318 تن رنگ های ساختمانی
  • سال 88 : $ 36071564 معادل 14450 تن رنگ های ساختمانی