نانو تكنولوژي در صنعت رنگ آلمان

نانو تكنولوژي در صنعت رنگ آلمان انجمن (توليدكنندگان) صنايع رنگ آلمان(VdL) با بيش از يكصد سال فعاليت يكي از با قدمت ترين انجمن هاي صنايع در محدوده صنايع شيميائي ،در سال 2007 با حدود بيست هزار شاغل فروشي برابر با 5 ميليارد يورو در كارنامه خود ثبت كرد. اين رقم كه حدوداً 5% بيشتر از سال ماقبل بود ،در رنگهاي مصرفي در صنايع ماشين سازي ،الكتريك والكترونيك و همچنين در صنايع اتومبيل سازي از رشد قابل توجه اي برخوردار گرديد .صادرات رنگ نيز با يك رشد 10 %ي در سال مورد گزارش به ثبت رسيد.
دست اندركاران و صاحبنظران  صنعت رنگ آلمان معتقدند كه اميد هاي اين صنعت براي آينده بيش از آنكه به وضعيت اقتصادي بطور عام و رشد هاي بيش بيني شده براي سالهاي آينده مربوط باشد،به تمركز در حركت هاوتكنولوژي هاي نو وابسته است . به گفته VdL شركت هاي تابع اين صنعت عموماً به تحقيقات و توسعه علمي بهاي لازم را داده و در اين مسير گام برمي دارند .يكي از زير شاخه هائي كه صنعت رنگ آلمان به آن اميد هاي فراواني دارد ،محصولات مبتني بر نانوتكنولوژي مي باشد ،بطوري كه بيش بيني هاي انجمن فوق الذكر براي سال 2015 حدوداً 30% از كل فروش رنگ را به اين بخش مرتبط مي داند.
آينده اي بزرگ در ذراتي كوچك :
لاك هاكه از دير باز نقش خود را در حفاظت و زيبا سازي سطوح نشان داده اند امروزه و بخصوص در آينده توانائي هاي ويژه اي را به نمايش خواهد گذارد .از اين جمله ميتوان به ويژگي ها ومشخصات خاص در سطوح خارجي اشاره كرد كه به بركت وجود ذرات مواد شيميائي در ابعاد نانومتري امكان پذير مي شود .براي مثال مي توان از ذرات نانومتري تركيبات عناصر تيتان،آلومينيم، روي،نقره ،آهن و همچنين اكسيد هاي هادي جريان نام برد كه بخش قابل توجه اي از ويژگي هاي عامل (funktionell) در محصولات نو وجديد از وجود آنها ناشي مي شود. تعدادي از محصولات بنا شده بر نانوتكنولوژي كه در حال حاضر دربازار قابل دستسابي هستند عبارتند از :
* پوشش هاي خود تميز شونده براي سطوح خارجي نماها بر مبناي "اثر لوتوس " (Lotus-effect) ،
*پوشش هاي خودتميز شونده و "ضد عفوني كننده" بر مبناي مكانيسم فتوكاتاليز (آرشيو وبلاگ) ،
* پوشش هاي آنتي باكتريل فاقد ميكروب كش هاي شيميائي ،
*پوشش هاي عمل كننده به عنوان "سپر دفاعي" در مقابل امواج الكترومغناطيسي بنا شده برنانوذرات  اينديم اكسيد  حاوي قلع ،
* لاكهاي مقاوم به خراش وبا انعطاف پذيري مناسب در صنايع اتومبيل،
از ديگر موارد مي توان به لاكهاي مصرفي در حفاظت خوردگي اشاره كرد كه كه با توجه به شرايط سختگيرانه در حال و بخصوص آينده در مصرف برخي از پيگمنت هاي متداول ،درحال جايگزيني مي باشند و در اين خصوص نيز نانوتكنولوژي حرف زيادي براي گفتن خواهد داشت .